Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:

na pozemcích parcelní číslo 1731, parc. č. 321/17 v k.ú. Rozsochatec pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8

Havelka Václav
starosta obce Rozsochatec