Strategie rozvoje obce

Strategie vzniká v souvislosti s upřesněním dalších rozvojových plánů Obce Rozsochatec s výhledem do roku 2020, resp. 2023, s návazností na moţnosti financování z evropských fondů a národních zdrojů. Stručný popis řešeného problému a obsahu strategie.


Dokument strategického rozvoje obce Rozsochatec představuje řešení problematiky plánování rozvojových aktivit obce a jejích místních částí. Přináší koncepčně propracovanou střednědobou strategii, která se soustředí na rozvoj obce ve všech oblastech (infrastruktury, výstavby, kultury, podpory komunity, sportu a dalších). Určuje konkrétní cíle, harmonogram jejich plnění i rozloţení finančních zdrojů s ohledem na pravidla řádného hospodáře.