Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:
které bude spočívat v právu zřízení kabelového vedení, včetně uzemnění a instalace přípojkové skříně na pozemcích č. parc. 250/42 250/50 v k. ú. Rozsochatec pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035