Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:

které bude spočívat v právu umístit , provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích č. parc. 1906/1, 1906/24 a 1895 v k. ú.
Rozsochatec, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035