Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu  zřízení, umístění a  provozování zařízení distribuční soustavy- kabel NN, 1x pilíř s kabelovou skříní na pozemku č. parc. 269/2 v k. ú. Rounek,