Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti: na části pozemků p.č. 51/1 a p.č. 290 v k. ú. Pávov dotčených investiční akcí ve prospěch statutárního města Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava , IČO 002 86 010