Veřejná vyhláška

Zastupitelstvo obce Rozsochatec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona,

vydalo dne 14. 8. 2019 Změnu č. 2 ÚP Rozsochatec.

Územní plán Rozsochatec, který byl schválen zastupitelstvem obce Rozsochatec dne 24. 11. 2008 a nabyl účinnosti 26. 12. 2008, je tedy nyní touto změnou změněn.