Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Rozsochatec.

Zastupitelstvo obce Rozsochatec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona,
vydalo dne 22. 4. 2020 Změnu č. 3 ÚP Rozsochatec.