Rozhodnutí místní poplatek

ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události Obecní úřad Rozsochatec jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“), podle ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a ust. § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl z moci úřední takto:
I. Poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ust. § 14 zákona o místních poplatcích (dále jen „poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)
se promíjí
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Rozsochatec č.02/2019 za poplatkové období od 1.1.2023 do 31.12.2023, splatný dne 30.9.2023 a 1.1.2024 do 31.12.2024, splatný dne 30.9.2024 včetně příslušenství, z důvodu mimořádné události.

II. Prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.