Pozvánka

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rozsochatec

Obecní úřad Rozsochatec v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, svolaného dosavadním starostou obce Rozsochatec v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Rozsochatec – velká zasedací místnost Obecního úřadu. č. p. 97

Doba konání: 06.11.2014, od 18,00 hodin

Navržený program:

1. Složení slibu členy zastupitelstva

2. Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích)

3. Schválení programu

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7. Volba zástupce obce do školské rady

8.Pronájem pohostinství v budově č.p. 19

9. Diskuse

V Rozsochatci dne 27.10. 2014

Havelka Václav, starosta obce