Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat v pondělí 15.12.2014 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Program:

 • Zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Rozpočtové změny
 • Hospodaření obce
 • Rozpočet na rok 2015
 • Rozpočtový výhled na roky 2017-2018
 • Použití soukromého motorového vozidla starosty k pracovním cestám
 • Plán inventur
 • Inventarizační komise
 • Zimní údržba MK - smlouva
 • Ceník svozu TDO pro podnikatele
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
 • Smlouva o nájmu části obecního pozemku č. parc. st. 24 v k. ú. Rozsochatec
 • Smlouva o právu provést stavbu
 • Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovacích kapacit
 • Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
 • Zrušení obecně závazné vyhlášky o provozování výherních automatů
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem