Oznámení veřejnou vyhláškou

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v místě uzavírky v obci Kojetín a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO).

Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na dokončení stavební akce „Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín" (oprava vozovky - celoplošné asfaltování po uložení vodovodu a kanalizace), realizované za částečného omezení (v termínu od 16.-17.10.2023) i úplné uzavírky provozu na části s. III/34410, III/34413 a III/3441 v obci Kojetín, v termínu od 18.10.2023 do 25.10.2023 (práce budou probíhat na etapy),