Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018 o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo obce Rozsochatec se na svém zasedání dne 14.05.2018 usnesením č. 02/2018/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znéní pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):


Tato vyhláška nabývá účinnost 1. ledna 2019.