Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2021

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu, Inventarizační zpráva, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce, Výkaz zisků a ztrát a celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2021 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu nebo na www.krupsko.cz