Archiv dokumentů

Oznámení veřejnou vyhláškou

stanovení přechodné úpravy provozu. „Oprava žel. přejezdu P5264 v místě křížení se sil. II/344 Rozsochatec", v termínu: od 20.07.2022 06:00 hodin do 29.07.2022 18:00 hodin.

Záměr pronajmout majetek

Nebytové prostory v budově obecního úřadu  č.p. 97

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu  zřízení, umístění a  provozování zařízení distribuční soustavy- kabel NN, 1x pilíř s kabelovou skříní na pozemku č. parc. 269/2 v k. ú. Rounek,

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat dne  15.06. 2022  od 17,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2022, které se bude konat dne 14. 6. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území R O Z S O C H A T E C obce
Rozsochatec dnem 18. 5. 2022.