Archiv dokumentů

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO).

Oznámení zahájení řízení

uzavírky provozu na části silnice č. II/344 v km 7,525-9,065 (cca 1,7 km) a III/34413 v km 0,0-0,546 (cca 0,6 km) v Rozsochatci, v termínu od 10.7.2024 do 31.10.2024, z důvodu realizace st. akce "Rozsochatec průtah".

Oznámení BPEJ

Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhuAktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2024, které se bude konat dne 25. 6. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Závěrečné účty a opatření

Na stránky byly přidány nové dokumenty.