Knihovna

Knihovnice: Alicja Špinarová

Rozšířené výpůjční hodiny v knihovně:

  • Středa : 17.00 – 19.00 hod.
  • Čtvrtek : 8.00 – 10.00 hod.

Obecní knihovna v Rozsochatci byla založena v roce 1926 za starostování pana Josefa Polívky-mlynáře, dle návrhu pana Hugo Slezáčka v obecním zastupitelstvu dne 17.4.1925. Koncem června 1936 měla již 230 výtisků, až na výjimky, vázaných, v ceně kolem 3000,- Kč. Obec dávala průměrně 250,- Kč ročně, ministerstvo školství darovalo knihy za 1400,- Kč, pan sekční šéf Greif s chotí 16 knih v ceně kolem 200,- Kč, ze svatby pana Jana Hrdiny bylo přispěno 41,50 Kč a další drobné dary.

Katalog obecní knihovny založil první knihovník pan Antonín Kolář od zahájení činnosti knihovny, pokladní deník byl veden od roku 1931, do té doby byly knihy pořizovány obecním úřadem. Příspěvky za půjčování knih se nevybíraly. Žánrově knihy vyhovovaly i náročnějším čtenářům.

Po panu Kolářovi se stala od 1.7.1936 knihovnicí zastupující řídící učitelka paní Ludmila Zátková, ovšem od té doby nebyly nalezeny žádné záznamy o činnosti knihovny až do roku 1945, kdy byl jmenován knihovní radou nový knihovník pan František Pecina. K tomu roku bylo v seznamu knih zapsáno 297 čísel o 333 svazcích. Nalezeno však bylo v knihovně pouze 208 svazků. Po skončení okupace německými vojsky vrátil knihovně 57 knih pan František Fiala, který je měl po celou dobu trvání války v úschově. Dále bylo okresním úřadem v Chotěboři vráceno 11 knih z 31 odebraných četnictvem na rozkaz okupačních úřadů. Celkový počet tak činil 276 knih.

V roce 1946 byl po přikoupení počet knih 283 ks. Jelikož knihy znatelně podražily, bylo usneseno vybírání poplatku 0,50 Kč / 1 knihu. Dále byl obecní knihovně vyplacen obecní příspěvek za roky 1943-1946 ve výši 1000,- Kč. Aby mohla knihovna plnit své kulturní poslání, provedl knihovník v září 1947, se souhlasem MNV , v obci sbírku na nákup knih, která vynesla 2055,- Kč a též přispěli 26 knihami paní Greifová, 13 knihami pan K.Černohorský, dále pak knihy od ministerstev školství a zemědělství. Celkem tak přibylo 88 knih.

 

V roce :

1935 - 587 výpůjček
1946 - 479 výpůjček, 28 čtenářů
1947 - 1187 výpůjček, 37 čtenářů, 371 svazků
1948 - 534 výpůjček, 28 čtenářů, 414 svazků
1949 - 560 výpůjček, 30 čtenářů, přikoupeno celé dílo A.Jiráska

Od roku 1978 je obecní knihovna umístěna v budově Obecního úřadu. V současné době je knihovníkem Miroslav Hyrš ml..

 

V roce:

2009 - 120 čtenářů, 943 svazků -část je tzv. výměnný fond, kde se knihy obměňují s knihovnou v Chotěboři, které obecní úřad v Rozsochatci za tuto službu platí 5000,- /za 1 rok.

Pro čtenáře jsou zde přístupné mimo knih i dva počítače s připojením na internet, pro děti dětský koutek, příprava tématických nástěnek a besedování o nich. Za půjčování knih se nevybírá žádný poplatek. Místní knihovna byla též oceněna Knihovnou roku 1999.

 

Akce pořádané místní knihovnou v roce 2009:

24.1.2009- beseda "USA-očima Američanů" ve spolupráci s Církví bratrskou z Horní Krupé
9.10.2009 - beseda se spisovateli Františkem Uhrem a Martou Urbanovou
10.10.2009 - beseda o Libanonu 
19.11.2009 - návštěva knihovny dětmi ze ZŠ a MŠ v Rozsochatci,knihovník děti seznámil s činností knihovny

 

Akce pořádané místní knihovnou v roce 2010:

23.1.2010 - beseda s americkými studenty ve spolupráci s Církví bratrskou v Horní Krupé
6.2.2010 - beseda nad obecní kronikou
5.3.2010 - beseda o Indii